ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Γραφείο
Μεταφοράς Τεχνολογίας

Υποστηρίζει τους ερευνητές – Μεταφέρει την έρευνα στην κοινωνία

Η υποστήριξη των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΚΠΑ σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας (technology transfer) και διαχείρισης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (Intellectual property rights management) που απορρέουν από τις εφευρέσεις και τις καινοτομίες που αναπτύσσονται από τους ερευνητές του ΕΚΠΑ.

Σκοπός

Στόχοι

Οι στόχοι του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας είναι:
 • να πληροφορήσει και να εκπαιδεύσει τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικότητας, αξιοποίησης ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων,
 • να ενθαρρύνει την εξωστρέφεια και τη διάχυση των ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου μέσω της διασύνδεσης με την οικονομία,
 • να υποστηρίξει τη διασύνδεση της έρευνας με κλάδους της Βιομηχανίας και του Επιχειρείν.

Ενδεικτικές Δράσεις​

Ενδεικτικές δράσεις του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας είναι οι εξής:

 • εντοπισμός και αξιολόγηση τεχνολογιών και καινοτομιών με εμπορική προοπτική με ανάπτυξη σχετικών εργαλείων,
 • προβολή και προώθηση ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων εφαρμοσμένης έρευνας,
 • υποστήριξη σε διαδικασίες κατοχύρωσης και χρηματοδότησης της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας (Intellectual Property Μanagement),
 • αναζήτηση αποδεκτών της έρευνας (εταιρείες) και υποστήριξη των ερευνητών για την καλύτερη δυνατή εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων,
 • υποστήριξη στην ίδρυση και ανάπτυξη τεχνοβλαστών (spin off) από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,
 • ενημέρωση και αναζήτηση ευκαιριών χρηματοδότησης  (Ευρωπαϊκά Προγράμματα Καινοτομίας, Προγράμματα Βιομηχανικής Συνεργασίας),
 • δικτύωση με τα Τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης  Βιομηχανιών, και με Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας άλλων ερευνητικών και βιομηχανικών φορέων,
 • εκπαίδευση και πληροφόρηση σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικότητας, οικονομικής αξιοποίησης  ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Διανοητική Ιδιοκτησία

H διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας από το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας στοχεύει:
 • να αποσαφηνίσει και να ενημερώσει για το πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας των φοιτητών, μελών ΔΕΠ και όλων των συνεργαζόμενων με το ΕΚΠΑ ατόμων,
 • να εξασφαλίσει ότι τα ερευνητικά αποτελέσματα του ΕΚΠΑ θα καθίστανται εύκολα διαθέσιμα και εμπορικά εκμεταλλεύσιμα,
 • να παράσχει αναγνώριση σε μεμονωμένους εφευρέτες και να ενθαρρύνει την άμεση και ανοιχτή διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Αξιοποίηση Έρευνας

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας αποτελεί τον κόμβο διασύνδεσης των ερευνητών του ΕΚΠΑ με τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, τόσο για τη μετάβαση τεχνολογιών και καινοτομιών που παράγονται στα εργαστήρια του ΕΚΠΑ προς την αγορά, όσο και για τη διερεύνηση από τη βιομηχανία δυνατότητας συνανάπτυξης λύσεων και εφευρέσεων που μπορούν να γίνουν καινοτόμα προϊόντα. Ώριμα ερευνητικά αποτελέσματα μπορούν να αξιοποιηθούν εμπορικά μέσω συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας που παρέχουν την αποκλειστική ή μη άδεια εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως και μέσω της ανάπτυξης και ίδρυσης τεχνοβλαστών από τους ερευνητές.

Υπηρεσίες

Υποστήριξη στην προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας

Yποστήριξη στην προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας από την ιδέα στην κατοχύρωση σε συνεργασία με …..

Υποστήριξη στην αξιοποίηση της έρευνας

Υποστήριξη στην εμπορική αξιοποίηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, από το εργαστήριο στην αγορά, όπως: … 

Υποστήριξη στην ίδρυση
τεχνοβλαστών

Υποστήριξη μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης βιώσιμων τεχνοβλαστών με: ….

Εκπαίδευση

Εργαστήριο Αξιοποίησης Εφαρμοσμένης Έρευνας

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό εργαστήριο για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της εφαρμοσμένης έρευνας από το εργαστήριο στην αγορά. ….

Εξειδικευμένα Σεμινάρια

Εκπαιδευτικά/ενημερωτικά σεμινάρια σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες, σε κάθετους τομείς, όπως: ….

SHARE, LIKE, REPEAT

Get Connected

Subscribe tomy newsletter!

Subscribe and get my best self-development package for free in 30 days.