ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Μεταφορά Υλικών

Τα στοιχεία που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια έρευνας όπως, π.χ., αντιδραστήρια, πρότυπα υλικά, νέες χημικές ενώσεις, ζωικά μοντέλα, όταν μεταφέρονται σε άλλους ερευνητές θα πρέπει ο ερευνητής που τα έχει αναπτύξει να τα συνοδεύει με ένα Συμφωνητικό Μεταφοράς Υλικών (Material Transfer Agreement).

Το συμφωνητικό αυτό περιγράφει, εκτός από τον τρόπο που θα τα διαχειριστεί ο ερευνητής που τα λαμβάνει, την κατοχύρωση της διανοητικής ιδιοκτησίας της προυπάρχουσας γνώσης (background IP), και την διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας που θα προκύψει από την επικείμενη επεξεργασία (foreground IP).

SHARE, LIKE, REPEAT

Get Connected

Subscribe tomy newsletter!

Subscribe and get my best self-development package for free in 30 days.