Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας
Υπηρεσίες

Ωφελούμενοι

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας παρέχει δωρεάν υπηρεσίες με ωφελούμενους όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΚΠΑ, όπως:

α) Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ
β) Ερευνητές, Μεταδιδάκτορες και Υποψήφιοι Διδάκτορες
γ) Μεταπτυχιακοί φοιτητές

Υποστήριξη στην προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Yποστήριξη στην προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας από την ιδέα στην κατοχύρωση δικαιωμάτων, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες (patent attorneys), όπως:

 • διάγνωση ωριμότητας τεχνολογίας για προστασία με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας,
 • υπηρεσίες αναζήτησης της στάθμης της τεχνικής (Prior Art Search),
 • patent landscape,
 • διαμόρφωση στρατηγικής προστασίας,
 • δικτύωση για προετοιμασία της αίτησης για χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (πατέντας),
 • υποστήριξη στην αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων προστασίας τεχνολογιών με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας.

Υποστήριξη στην αξιοποίηση της έρευνας

Υποστήριξη στην εμπορική αξιοποίηση δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, από το εργαστήριο στην αγορά, όπως:

 • IP harvesting,
 • διάγνωση της εμπορικής ωριμότητας της διανοητικής ιδιοκτησίας,
 • υπηρεσίες αναζήτησης αποδεκτών της έρευνας,
 • διαμόρφωση στρατηγικής εμπορευματοποίησης των δικαιωμάτων,
 • διαπραγμάτευση και διαμόρφωση συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας για κατοχυρωμένα ή μη δικαιώματα,
 • υποστήριξη στην επιχειρηματική ωρίμανση και αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανάπτυξη τεχνολογιών (Co-Development)

Υποστήριξη στην ίδρυση τεχνοβλαστών

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης βιώσιμων τεχνοβλαστών με:

 • πρόγραμμα επιχειρηματικής ωρίμανσης/επιτάχυνσης της ιδέας/ομάδας μέσω του Επιχειρηματικού Επιταχυντή,
 • υποστήριξη στις διαδικασίες προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας της υπό εκμετάλλευση τεχνολογίας,
 • διαμόρφωση της συμβατική σχέσης Πανεπιστημίου – Τεχνοβλαστού, για την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας,
 • διαμόρφωση βιώσιμου επιχειρηματικού πλάνου,
 • υποστήριξη στην αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων και δικτύωση.

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Κέντρο Καινοτομίας
& Επιχειρηματικότητας

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 1 και Σταδίου, Αθήνα 105 61, Ελλάδα

ΤΗΛΕΦΩΝO:

+30 210 3689549

EMAIL:

archimedes@uoa.gr

GET CONNECTED