Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας
Αξιοποίηση Έρευνας

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας αποτελεί το κόμβο διασύνδεσης των ερευνητών του ΕΚΠΑ με τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, τόσο για την μετάβαση τεχνολογιών και καινοτομιών που παράγονται στα εργαστήρια του ΕΚΠΑ προς την αγορά, όσο και για την διερεύνηση από τη βιομηχανία την συνανάπτυξη λύσεων και εφευρέσεων που μπορούν να γίνουν καινοτόμα προϊόντα. Ώριμα ερευνητικά αποτελέσματα μπορούν να αξιοποιήθουν εμπορικά μέσω συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας, που παρέχουν την αποκλειστική ή μη άδεια εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως και μέσω της ανάπτυξης και ίδρυσης τεχνοβλαστών από τους ερευνητές.

Από το εργαστήριο στη βιομηχανία

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας υποστηρίζει την ανάπτυξη και την εμπορική αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας των ερευνητών του ΕΚΠΑ, από το στάδιο της ιδέας ως το στάδιο της προστασίας και της εμπορικής αξιοποίησης αποτελεσμάτων που μπορούν να κατοχυρωθούν με ΔΕ ή να αξιοποιηθούν ως εμπορικά μυστικά.

 • Διάγνωση του IP από ερευνητικά έργα με εμπορική αξία
 • Διάγνωση των αναγκών κατοχύρωσης δικαιωμάτων για την προστασία της ΔΙ του ερευνητή και του Πανεπιστημίου
 • Διάγνωση της εμπορικής ωριμότητας του IP
 • Διαμόρφωση στρατηγικής για την προστασία και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων
 • Διαδικασίες Γνωστοποίησης Εφεύρεσης στα Διοικητικά Όργανα του Πανεπιστημίου
 • Προώθηση και προβολή κατοχυρωμένης τεχνολογίας
 • Αναζήτηση αποδεκτών της έρευνας
 • Αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας μέσω ίδρυσης Τεχνοβλαστού και συμβουλευτική επιχειρηματικής ωρίμανσης στα πρώτα στάδια ανάπτυξής του.

Η εμπορική αξιοποίηση της έρευνας γίνεται μέσω σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας.

Από τη βιομηχανία στο εργαστήριο

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας λειτουργεί ως κόμβος διασύνδεσης της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων με τους ερευνητές του ΕΚΠΑ. Το Τμήμα ‘Ερευνας & Ανάπτυξης μίας εταιρείας, μπορεί να απευθυνθεί στο Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας για να:

 • Εντοπίσει ερευνητές και ερευνητικά εργαστήρια που θα μπορούσαν να αναπτύξουν ένα νέο προϊόν ή μια νέα καινοτομία με βάση τις προδιαγραφές ενός καινοτόμου challenge.
 • Διοργανώσει παρουσιάσεις ερευνητικών αποτελεσμάτων σε κάθετους ερευνητικούς τομείς
 • Διαμορφώσει projects για βιομηχανικές συνεργασίες
 • Πληροφορήσει τους δυνητικούς αποδέκτες μίας συγκεκριμένης τεχνολογίας για την διαδικασία μεταφοράς τεχνολογίας.

Η εμπορική αξιοποίηση της έρευνας γίνεται μέσω σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας.

Ανάπτυξη Τεχνοβλαστού

Τεχνοβλαστός (spinoff) είναι μια εταιρεία η οποία δημιουργείται εκτός πανεπιστημίου αξιοποιώντας ερευνητικά αποτελέσματα, τη γνώση και τις καινοτομίες που αναπτύχθηκαν στις υποδομές και εξοπλισμό του πανεπιστημίου από μέλη ΔΕΠ, ερευνητές ή/και φοιτητές και διαθέτει τις δικές της υποδομές, εξοπλισμό και προσωπικό, και λειτουργεί ανεξάρτητα.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για σύσταση τεχνοβλαστού μαζί με 1) το έντυπο Γνωστοποίησης Πανεπιστημιακής Εφεύρεσης με την επισήμανση για αξιοποίηση της Πανεπιστημιακής Εφεύρεσης μέσω τεχνοβλαστού, 2) το επιχειρηματικό σχέδιο, και 3) το Σχέδιο Καταστατικού, κατατίθενται στην Επιτροπή Ερευνών – ΕΛΚΕ για να εξεταστεί η παροχή άδειας για τη σύσταση του προτεινόμενου και η συμμετοχή ή όχι του ΕΚΠΑ στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος. Η Επιτροπή Ερευνών, συνεπικουρούμενη ή μη από το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας, εισηγείται σχετικά εντός δεκαπέντε (15) ημερών στη Σύγκλητο, η οποία κατόπιν εκδίδει σχετική απόφαση εντός δεκαπέντε (15) ημερών ή κατά την πρώτη συνεδρίαση της Συγκλήτου (εφόσον παρέλθει το διάστημα των 15 ημερών) από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος.

Η απόφαση της Συγκλήτου δύναται να λάβει μία από τις παρακάτω μορφές:

 • έγκριση συμμετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο του τεχνοβλαστού με συγκεκριμένο ποσοστό και ορισμός του φυσικού προσώπου που θα εκπροσωπεί το ΕΚΠΑ στο Δ.Σ. του τεχνοβλαστού.
 • απόρριψη συμμετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο του τεχνοβλαστού με παραχώρηση της διανοητικής ιδιοκτησίας έναντι δικαιωμάτων (royalties) σε τρίτους ή με διατήρηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από το ΕΚΠΑ, μέσω σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας.
 • αιτιολογημένη απόρριψη για σύσταση τεχνοβλαστού.

Σε κάθε περίπτωση το ΕΚΠΑ, ανεξαρτήτως της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας – τεχνοβλαστού, διατηρεί ακέραια τα δικαιώματά του στη διανοητική ιδιοκτησία. Εφόσον το ΕΚΠΑ αποφασίσει την παραχώρηση των δικαιωμάτων αυτών σε τρίτους, θα πρέπει να υπογραφεί ένα συμφωνητικό εκχώρησης των δικαιωμάτων χρήσης στη νέα υπό σύσταση εταιρεία, μέσω σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας.

Ανάπτυξη Τεχνοβλαστού​

Όλα ξεκινούν με το πρώτο βήμα.

Η διαδικασία κατάθεσης έχει ως εξής:

Βήμα 1: Έρχεστε σε επαφή με την ομάδα του Αρχιμήδη

Βήμα 2: Υπηρεσίες από Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας

Βήμα 3: Υπηρεσίες από Επιχειρηματικό Επιταχυντή

Βήμα 4: Κατάθεση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην Επιτροπή Ερευνών

Βήμα 5: Εξέταση Αιτήματος απο Επιτροπή Ερευνών

Βήμα 6: Απόφαση Συγκλήτου

Βήμα 7: Παραχώρηση Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας 

Έτοιμοι να ξεκινήσετε;

Πληροφόρηση Κέντρο Αρχιμήδης
Πληροφόρηση της Ομάδας Ερευνητών από το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Κέντρου Αρχιμήδης του ΕΚΠΑ για την εσωτερική διαδικασία, τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα, και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
1
Υπηρεσίες από Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας
Προετοιμασία της γνωστοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας που συνδεέται με την δραστηριότητα του τεχνοβλαστού και την διαμόρφωση της στρατηγικής για την προστασία της.
2
Υπηρεσίες από Επιχειρηματικό Επιταχυντή
Επιχειρηματική ωρίμανση ομάδας και ιδέας και προετοιμασίατου επιχειρηματικού σχεδίου.
3
Κατάθεση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην Επιτροπή Ερευνών
Κατάθεση στην Επιτροπή Ερευνών του ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύσταση τεχνοβλαστού.
4
Εξέταση Αιτήματος απο Επιτροπή Ερευνών
Εξέταση του αιτήματος από την Επιτροπή Ερευνών και εισήγηση προς τη Σύγκλητο σχετικά με τη συμμετοχή ή όχι του Πανεπιστημίου στο Μετοχικό Κεφάλαιο της υπό σύσταση εταιρείας, και την παροχή άδειας στα μέλη ΔΕΠ για την ίδρυσή της.

15 μέρες από την ημερομηνία κατάθεσης.
5
Απόφαση Συγκλήτου
Απόφαση της Συγκλήτου και κοινοποίηση της απόφασης στον-ους ενδιαφερόμενο-ους .

30-40 μέρες από την ημερομηνία κατάθεσης.
6
Παραχώρηση Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Διαμόρφωση και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας για την παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης της διανοητικής ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου από τον τεχνοβλαστό.
7

Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας

Η μεταφορά τεχνολογίας αφορά την παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης ή την μεταβίβαση ερευνητικών αποτελεσμάτων/πανεπιστημιακών εφευρέσεων που προστατεύονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή μη προστατευμένων τεχνικών γνώσεων, όπως η τεχνογνωσία, η εμπειρία, η μεθοδολογία, και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο βιομηχανικής ή εμπορικής εφαρμογής και δύναται να αξιοποιηθεί.

Η μεταφορά τεχνολογίας επιτυγχάνεται μέσω σύμβασης βάσει της οποίας το Πανεπιστήμιο παραχωρεί σε τρίτους την εκμετάλλευση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που του ανήκουν.

Μια σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας μπορεί να είναι αποκλειστική ή όχι με συμβαλλόμενους την Επιτροπή Ερευνών – ΕΛΚΕ και έναν δέκτη τεχνολογίας, ο οποίος μπορεί να είναι μία υφιστάμενη επιχείρηση ή ένας τεχνοβλαστός.

Η κάθε σύμβαση περιέχει όρους σχετικούς:

με την αξιοποίηση της άδειας χρήσεως των αποτελεσμάτων,

και την καταβολή δικαιωμάτων (royalties) στο Ε.Κ.Π.Α.

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Κέντρο Καινοτομίας
& Επιχειρηματικότητας

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 1 και Σταδίου, Αθήνα 105 61, Ελλάδα

ΤΗΛΕΦΩΝO:

+30 210 3689549

EMAIL:

archimedes@uoa.gr

GET CONNECTED