Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας
Διαδικασία Γνωστοποίησης

Διαδικασία Γνωστοποίησης

Όλα ξεκινούν με το πρώτο βήμα.

Η διαδικασία κατάθεσης έχει ως εξής:

Βήμα 1: Έρχεστε σε επαφή με την ομάδα του Αρχιμήδη

Βήμα 2: Κατάθεση γνωστοποίησης στο ΓΜΤ του Αρχιμήδη του ΕΚΠΑ

Βήμα 3: Κατάθεση γνωστοποίησης στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ

Βήμα 4: Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Συμμετοχής ΕΚΠΑ

Βήμα 5: Προετοιμασία Αίτησης για ΔΕ

Βήμα 6: Κατάθεση στον ΟΒΙ 

Έτοιμοι να ξεκινήσετε;

Πληροφόρηση Κέντρο Αρχιμήδης
Πληροφόρηση Ομάδας Ερευνητών από το ΓΜΤ του Κέντρου Αρχιμήδης του ΕΚΠΑ.
1
Προετοιμασία Γνωστοποίησης
Λήψη Υπηρεσιών από το ΓΜΤ για την προετοιμασία της γνωστοποίησης της Πανεπιστημιακής Εφεύρεσης στην Επιτροπή Ερευνών και την κατάθεση του σχετικού εντύπου.
2
Κατάθεση Γνωστοποίησης
Κατάθεση του Εντύπου Γνωστοποίησης με τα συνοδευτικά έγγραφα στην Επιτροπή Ερευνών του ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ (Κατάθεση στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ σε κλειστό φάκελο).
3
Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Συμμετοχής ΕΚΠΑ
Ορισμός της 5 μελούς Επιτροπής από την Επιτροπή Ερευνών για αξιολόγηση της εφεύρεσης

Γνωστοποίηση Επιτροπής στους Εφευρέτες. Περίοδος Ενστάσεων. Οριστικός Ορισμός Επιτροπής

Κατάθεση Εισήγησης της 5 μελούς επιτροπής αξιολόγησης στην Επιτροπή Ερευνών

Απόφαση Επιτροπής Ερευνών για τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου στο ΔΕ

Γραπτή Κοινοποίηση της Απόφασης στους Εφευρέτες

4
Προετοιμασία Αίτησης για ΔΕ
Για την περίπτωση που το αποτέλεσμα, επιδέχεται προστασίας με ΔΕ:
Προετοιμασία της αίτησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας για κατάθεση.
Υποστήριξη στη προετοιμασία της αίτησης μέσω δικτύου εξειδικευμένων συνεργατών.

Για την περίπτωση που το αποτέλεσμα, δεν επιδέχεται προστασίας με ΔΕ, προχωράμε στην προστασία και αξιοποίηση μεσω άλλων εναλλακτικών, όπως διασφάλιση εμπορικού μυστικού, αξιοποίηση τεχνογνωσίας, εκμετάλλευση μέσω ανάπτυξης τεχνοβλαστού.
5
Μόνο για προστασία με ΔΕ
Κατάθεση στον ΟΒΙ αίτησης χορήγησης εθνικού ή ευρωπαϊκού ΔΕ ή PCT-αίτησης.

Δυνατότητα επέκτασης εντός 12 μηνών μετά την ημερομηνία κατάθεσης στον ΟΒΙ.
6

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Κέντρο Καινοτομίας
& Επιχειρηματικότητας

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 1 και Σταδίου, Αθήνα 105 61, Ελλάδα

ΤΗΛΕΦΩΝO:

+30 210 3689549

EMAIL:

archimedes@uoa.gr

GET CONNECTED