ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Τεχνογνωσία
(Know - how)

Τεχνογνωσία

Τα Ερευνητικά Αποτελέσματα και οι Πανεπιστημιακές Εφευρέσεις μπορούν να αξιοποιηθούν εμπορικά χωρίς απαραιτήτως να τους έχει χορηγηθεί δίπλωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, αρκεί να μην έχουν αποκαλυφθεί στο ευρύ κοινό μέσω κάποιας δημοσίευσης.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η διανοητική ιδιοκτησία ή η τεχνογνωσία που απορρέει από ένα ερευνητικό αποτέλεσμα μπορεί να προτιμάται να μην αξιοποιηθεί μέσω διπλώματος ευρεσιτεχνίας (μεγαλύτερη προστασία, χαμηλότερο κόστος προστασίας) ή η διαδικασία κατασκευής να μην πληρεί τα κριτήρια κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (π.χ. αν δεν είναι εφευρετικές) και επομένως μπορούν να προστατευτούν μόνο ως εμπορικά μυστικά.

Οι εφευρέσεις που προστατεύονται από εμπορικά μυστικά έχουν εγγενή οικονομική αξία επειδή δεν είναι γενικά γνωστά ή δεν μπορούν να αντιγραφούν από άλλους με reverse engineering. Ο εφευρέτης λαμβάνει εύλογα μέτρα για να τα κρατήσει μυστικά.

SHARE, LIKE, REPEAT

Get Connected

Subscribe tomy newsletter!

Subscribe and get my best self-development package for free in 30 days.