Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας
Εμπιστευτικότητα

Σημαντικό ρόλο στην προστασία και στην αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας που απορρέει από πανεπιστημιακές εφευρέσεις και ερευνητικά αποτελέσματα είναι η αποφυγή δημοσίευσή τους πριν την επικοινωνία με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας και την διαμόρφωση της κατάλληλης στρατηγικής προστασίας και την εξέταση αν υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης.

Οποιαδήποτε δημοσίευση/αποκάλυψη της εφεύρεσης είτε μέσω της δημοσίευσης του σε ερευνητική εργασία, είτε μέσω της δημόσιας ανακοίνωσής του σε συνέδριο, workshop, poster, περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες κατοχύρωσης και αξιοποίησής του.

Σε περίπτωση, που χρειάζεται να προχωρήσουμε σε αποκάλυψη της εφεύρεσης ή ακόμα και της ιδέας σε ερευνητικούς ή εμπορικούς εταίρους, θα πρέπει τα μέρη να υπογράφουν συμφωνητικό εμπιστευτικότητας. Με τον τρόπο αυτό, προστατεύεται η αποκάλυψη της εφεύρεσης, και δεν χάνει ο εφευρέτης πιθανά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Κέντρο Καινοτομίας
& Επιχειρηματικότητας

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 1 και Σταδίου, Αθήνα 105 61, Ελλάδα

ΤΗΛΕΦΩΝO:

+30 210 3689549

EMAIL:

archimedes@uoa.gr

GET CONNECTED