Διαγωνισμός Εφαρμοσμένης Καινοτομίας 2023

1οςΔιαγωνισμός Εφαρμοσμένης Καινοτομίας 2023 ΕΚΠΑ

Ο Διαγωνισμός Εφαρμοσμένης Καινοτομίας 2023 διοργανώνεται από το Κέντρο Αρχιμήδης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Αττικής (RIS3). Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη και προβολή της έρευνας με αντίκτυπο στην κοινωνία και στην οικονομία, μέσω της ενθάρρυνσης των ερευνητών να αφήσουν για λίγο το εργαστήριο και να εξετάσουν τις πρακτικές εφαρμογές των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μεμονωμένους ερευνητές και ερευνητικές ομάδες που αποτελούνται από τουλάχιστον ένα μέλος ΔΕΠ του ΕΚΠΑ, και υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρο Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.)» με κωδικό 2018ΕΠ0851000051 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030984 στο Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020 και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο Διαγωνισμό είναι η συνάφεια των ερευνητικών αντικειμένων με τα πεδία εξειδίκευσης της Περιφερειακής Στρατηγικής της Αττικής (RIS3), όπως αυτά ορίζονται από την Περιφέρεια Αττικής.

Διαδικασία

Όλα ξεκινούν με το πρώτο βήμα

Βήμα 1:
Υποβολή Προτάσεων

Βήμα 2:
Αξιολόγηση Προτάσεων και Επιλογή

Βήμα 3:
Διεξαγωγή Workshops

Βήμα 4:
Επανυποβολή Προτάσεων

Βήμα 5:
Ανοιχτή Εκδήλωση

Υποβολή Προτάσεων
Καταληκτική ημερομηνία 22/1/2023
1
Αξιολόγηση Προτάσεων και Επιλογή
Φεβρουάριος 2023
2
Διεξαγωγή Workshops
14/2/2023 & 15/2/2023
3
Επανυποβολή Προτάσεων
5/3/2023
4
Ανοιχτή Εκδήλωση
14 Μαρτίου 2023
5
Όλα ξεκινούν με το πρώτο βήμα

Βήμα 1:
Υποβολή Προτάσεων

Βήμα 2:
Αξιολόγηση Προτάσεων και Επιλογή

Βήμα 3:
Διεξαγωγή Workshops

Βήμα 4:
Επανυποβολή Προτάσεων

Βήμα 5:
Ανοιχτή Εκδήλωση

Proposal submission
Deadline 22/1/2023
1
Proposal assessment and selection
February 2023
2
Workshops
14/2/2023 & 15/2/2023
3
Proposal re-submission
5/3/2023
4
Open event
March 14, 2023
5

Βραβεία

Χρηματικό έπαθλο

1ος νικητής

10.000 €

2ος νικητής

8.000 €

3ος νικητής

6.000 €

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-3689550 ή μέσω email στο tto.archimedes@uoa.gr.

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Κέντρο Καινοτομίας
& Επιχειρηματικότητας

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 1 και Σταδίου, Αθήνα 105 61, Ελλάδα

ΤΗΛΕΦΩΝO:

+30 210 3689549

EMAIL:

archimedes@uoa.gr

GET CONNECTED