Επιχειρηματικός Επιταχυντής
Ωφελούμενοι

Επιχειρηματικές ομάδες των οποίων τουλάχιστον ένα μέλος είναι και μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΚΠΑ, ως εξής:

α) προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές (συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής, π.χ. Erasmus)

β) ερευνητές

γ) μέλη ΔΕΠ

δ) μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ

ε) απόφοιτοι

στ) επισκέπτες ερευνητές/καθηγητές.

Οι επιχειρηματικές ομάδες μπορούν να ωφελούνται των υπηρεσιών του Επιχειρηματικού Επιταχυντή για προκαθορισμένο διάστημα σε οποιοδήποτε στάδιο από την αρχική σύλληψης της επιχειρηματικής ιδέας μέχρι και 3 χρόνια μετά την ίδρυση της επιχείρησής τους.

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Κέντρο Καινοτομίας
& Επιχειρηματικότητας

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 1 και Σταδίου, Αθήνα 105 61, Ελλάδα

ΤΗΛΕΦΩΝO:

+30 210 3689549

EMAIL:

archimedes@uoa.gr

GET CONNECTED