ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες Επιχειρηματικού Επιταχυντή

Συμβουλευτικές υπηρεσίες (coaching)

Κάθε επιχειρηματική ομάδα που εισάγεται στον Επιχειρηματικό Επιταχυντή λαμβάνει εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες από τους εξειδικευμένους συμβούλους του Επιχειρηματικού Επιταχυντή. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε επιχειρηματική ομάδα ανατίθεται ένας επικεφαλής σύμβουλος ο οποίος έχει και την ευθύνη της συνολικής παρακολούθησης της ομάδας. Ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ομάδας και τη διαθεσιμότητα των συμβούλων του Επιχειρηματικού Επιταχυντή, η κάθε ομάδα μπορεί να λαμβάνει υπηρεσίες και από άλλους συμβούλους διαφορετικών ειδικοτήτων.
Για την παροχή των υπηρεσιών αξιοποιείται η μεθοδολογία της Λιτής Επιχειρηματικής Εκκίνησης (Lean Startup), προσαρμοσμένη στις ανάγκες των συμμετεχόντων επιχειρήσεων. Οι συμμετέχοντες καλούνται με την υποστήριξη των συμβούλων, ενδεικτικά:

α) να προσδιορίσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο με την τεχνική του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου (Business Model Canvas), Erasmus)

β) να ερευνήσουν τις ανάγκες της αγοράς στην οποία απευθύνονται,

γ) να δημιουργήσουν ένα ελάχιστα βιώσιμο προϊόν/υπηρεσία,

δ) να λάβουν ανατροφοδότηση για την επιχειρηματική τους ιδέα,

ε) να παρουσιάσουν το τελικό τους επιχειρηματικό μοντέλο.

SHARE, LIKE, REPEAT

Get Connected

Subscribe tomy newsletter!

Subscribe and get my best self-development package for free in 30 days.