📢 Νέο Πρόγραμμα ενίσχυσης νεοφυούς επιχειρηματικότητας, για επενδύσεις έως 400.000€
📌 Δημοσιεύτηκε η δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», που αφορά υπό ίδρυση και νεοσύστατες επιχειρήσεις (να μην έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης, μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης) σε επιλεγμένες δραστηριότητες (βάσει ΚΑΔ στους τομείς της μεταποίησης και της παροχής υπηρεσιών).
📌 Επιλέξιμες είναι δαπάνες για επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, παραγωγικό και ψηφιακό εξοπλισμό και λογισμικό, μεταφορικά μέσα, δαπάνες για την πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, προβολή, προώθηση, δικτύωση και διεθνοποίηση.
❗ ❗ ❗ Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις-τεχνοβλαστούς του ΕΚΠΑ, αποτελεί η κατηγορία δαπανών για τη δημιουργία ικανοτήτων για καινοτομία και συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών  στον τομέα της καινοτομίας, σε σύνδεση με τις προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, καθώς και των δαπανών μεταφοράς τεχνολογίας και αγοράς δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε τουλάχιστο 45% και μπορεί να διαμορφωθεί έως και 55% υπό προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι, η δημόσια χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπερβεί τα 200.000€, βάσει καθεστώτος de minimis.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://lnkd.in/dtY_j4en
https://lnkd.in/dmT74sM6

Μοιραστείτε το άρθρο