ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ  – Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 1, Αθήνα  105 61
Τηλ. 210-3689549, 210-3689552-3
Email: archimedes@uoa.gr